با وجود تهدید آمریکا، هند مصمم به گسترش روابط با روسیه است