جی ۲۰ بر سر اصلاح سازمان تجارت جهانی به توافق رسید