رفتار معترضین به اجلاس جی ۲۰ مانند تروریست های افراط گرا بود