سخنرانی عضو زن کابینه ترامپ برای منافقین در ازای پول!