راز و رمز حضور بالای نظامیان در کابینه ترامپ چیست؟