دو سناتور آمریکایی نامزد احتمالی پست وزات داخلی و انرژی کابینه ترامپ