هوادار مدارس خصوصی، نامزد وزارت آموزش در کابینه ترامپ