مسدود شدن مسیرهای ورودی به سرزمین‌های اشغالی در سال نوی یهودی