جان کری:هرگونه مداخله آمریکا در سوریه غیرقانونی است