صادرات گمرک مرزی دوغارون به افغانستان 10 درصد افزایش یافت