نظامیان صهیونیست به بخش قدیمی قدس اشغالی یورش بردند