ادامه اعتراضات مردم آمریکا علیه تبعیض نژادی برای پنجمین رو متوالی