بلومبرگ: جوانان آمریکایی تمایلی برای شرکت در انتخابات ندارند