احتمال اخراج بیش از ۲٥ هزار پناهجوی افغانستانی از سوئد