ترکیه روستاهای مرزی اقلیم کردستان عراق را بمباران کرد