لنین مورنو، کاندیدای حزب حاکم اکوادور برای انتخابات ریاست‌جمهوری