عضو تجمع علمای مسلمان لبنان خواستار برگزاری همایشی در مشهد برای معرفی اسلام ناب شد