خیانت مدعیان حمایت از فلسطین به انتفاضه سوم؛ امارات متحده عربی