کارخانه‌داران افغانستانی مقیم پاکستان در کشورشان سرمایه‌گذاری کنند