تحصن بحرینی‌ها مقابل منزل شیخ عیسی قاسم ادامه دارد