شاخه نظامی فتح حضور محمود عباس در مراسم دفن شیمون پرز را محکوم کرد