اردوغان: برای عبور از تفاوت در دیدگاهها با ایران در مسایل سوریه و عراق تلاش می کنیم