در صورت پایان جنگ در افغانستان دلیلی برای حضور نیروهای خارجی وجود ندارد