تحصن بحرینی‌ها مقابل منزل آیت الله شیخ عیسی قاسم ادامه دارد