ایران بازاری بسیار بزرگ برای تجارت در اختیار ما قرار می‌دهد