عضو «ساف»: شرکت محمود عباس در مراسم تشییع شیمون پرز تصمیم نادرستی بود