هشدار آلمان نسبت به عواقب اقتصادی پیروزی ترامپ در آمریکا