ظریف:کشورهای مختلف با علم به سیاست‌های ایران به این کشور سفر می‌کنند