صحبت به نفع دولت عربستان در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا توجیهی ندارد