آمانو در مصاحبه با نشریه لوموند درباره ایران چه گفت؟