مسکو: خواهان شرکت دادن تمامی گروه‌ها در اداره لیبی هستیم