روسیه: حذف اسد و قدرت یابی تروریست ها برای خاورمیانه هولناک است