ترکیه باید چرخشی بنیادی در سیاست خارجی خود ایجاد کند/عملیات سپر فرات تصمیمی اشتباه بود