داعش و ائتلاف آمریکایی مسئول ویرانی موصل و آثار تاریخی نینوا هستند