حکومت نظامی در کشمیر لغو شد اما فعالیت‌های روزانه عادی نشده است