بحران با هند در حال شکل‌گیری است؛ سازمان ملل کمک کند