بحران آب آشامیدنی کشورهای حاشیه خلیج فارس را تهدید می کند