نامه اوباما به فواد معصوم: در کنار ملت عراق ایستاده‌ایم