نیروهای امنیتی بحرینی به عزاداران حسینی (ع) حمله کردند