سندی که باید بر علیه رژیم اسرائیل در سازمان ملل به ثبت رسد