آناتولی: در یک ماه بیش از هزار عنصر پ.ک.ک کشته شدند