ترامپ: صبر مردم آمریکا از فساد کلینتون به سر آمده است