امضای توافق‌نامه‌هایی برای ترسیم مرزها میان سودان و سودان جنوبی