انتظار اوباما برای بیل کلینتون؛ رفتاری که توجه رسانه ها را جلب کرد