اپوزیسیون زامبیا سخنرانی رئیس‌ جمهور جدید در پارلمان را تحریم کردند