درخواست حزب سوسیال مسیحی آلمان: خدمات اجتماعی به پناهندگان را کاهش دهید