ساکنان شهرک قدسیا برای دومین روز علیه تروریست ها تظاهرات کردند