کری: با برگزاری انتخابات با مشارکت اسد به ملت سوریه اجازه دهیم خودشان تصمیم بگیرند