وزیر دفاع سنگاپور: جنوب شرق آسیا با رشد افراط گرایی با تهدید روبرو است