هشدار وزارت اقتصاد آلمان درباره عواقب فاجعه بار انتخاب ترامپ